Hakim Termizi - Theoretician of Knowledge on Nafs

  • Xaitov Lazizbek Azamatovich
Keywords: Keywords: sufism, Hakim Termizi, “Adabun-nafs”, “The science of Nafs”, nafs, patience , satisfaction, mind, repentance, fasting, honesty and purity

Abstract

Abstract: The following article analyses the problems of the category nafs and its tutoring in the teaching of one of the paramount representatives of the sufi philosophy, theoretician Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn al Hasan ibn Bashir al-Hakim Termizi.

References

1. Абу Абдуллох Муҳаммад ибн Али Ҳаким Термизий. Маърифатул асрор. (Сирлар маърифати).
2. Таржимон: Абдулҳамид Муҳаммад Турсунов. Т.:”Мовароуннаҳр”2017.
3. Абуабдуллоҳ Муҳаммад бин Али ал-Ҳаким ат-Термизий. Бадв уш-шаън. Форс тилидан Рамазон Абдуллаев таржимаси. “Сино” журнали №7, 2002.
4. Абу Иброхим Исмоил ибн Муҳаммад ал-Мустамлий ал-Бухорий. Шарх ат-Таърруф ли-мазхаб ат-тасаввуф (форс тилида).5 жилдлик. Муҳаммад Равшан томонидан нашрга тайёрланган. 1,2,3,4,5-жилдлар. Теҳрон: “Асотир”.1984-1987.
5. Абулҳасан Али бин Усмон ал-Жуллобий ал-Ҳужвирий ал-Ғазнавий. Кашф ул-маҳжуб. Валентин Жуковский тайёрлаган танқидий матн. Қосим Ансорий нашри. “Теҳрон”: 1376 ҳ.
6. Ал-Ҳаким Ат-Термизий. Яширин масалалар ( Масоил ал-Макнуна). Имом Бухорий халқаро маркази нашриёти. Самарқанд-2019.
7. Ал-Ҳаким Термизий. Ғоврул умур. Қохира, 2002.
8. Аҳмад Абдураҳим Сойиҳ. Ас-Сулук индал Ҳаким Термизий ва масодируху минас сунна. Қохира, 1988.
9. Важийх Ахмад Абдуллоҳ. Ал-Ҳаким ат-Термизий вал иттижахатуз завқийя. Искандарийя, 1989.
10. Иброхимжон Усмонов. “Наводирул усул” хикматлари. Т.: Фан, 2009.
11. Обиддин Махмудов. Фарзанднома. Тошкент. Ўқитувчи. 2018.
12. Ҳаким Термизий. Наводирул усул фи аходисир Расул. Байрут, 1992. IV.
13. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. - Т.: Истиқлол, 1999.
14. Навоий асарлари луғати.Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти,1972.
15. Azamatovich, K. L. (2020). THE ROLE OF THE HAKIM TERMIZI ARCHITECTURAL COMPLEX IN VISITING TOURISM IN UZBEKISTAN. Вопросы науки и образования, (9 (93)).
16. Azamatovich, H. L. (2019). Hakim At Termiziy scientific heritage in the Hadis theme. International Journal on Integrated Education, 2(5), 10-13.
17. Azamatovich, X. L. (2021). The Concept of Heart In The Treatises Of Hakim Termizi. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 63-67.
18. Хаитов, Л. А. (2014). Значение эстетического воспитания в развитии личности студента педагогического вуза. Наука. Мысль: электронный периодический журнал, (10).
19. Xaitov, L. A. (2021, December). THE ISSUE OF SUSTENANCE AND PROFESSION IN HAKIM TERMIZI’S WORK “BAYANUL KASB”(“DESCRIPTION OF THE PROFESSION”). In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 67-69).
Published
2023-11-03
How to Cite
Xaitov Lazizbek Azamatovich. (2023). Hakim Termizi - Theoretician of Knowledge on Nafs. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(11), 32-38. Retrieved from https://cajlpc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/1044